Mark Turner & Steve Doran, Ex Pond Jump West, 4 PARA, Canada, 1993.