3rd Parachute Battalion 'Donkey Derby', Gaza, Palestine, Christmas 1946