Shan Hackett and HRH Prince Charles at Arnhem 50th Anniversary, 1994